221

Article

May 21, 2022

The year 221 is a normal year according to the Christian era (Julian calendar).

Other calendars

Zodiac: Yin Metal Ox Japan Empress Jingu Regent 21 years 881 imperial year China Wei: Huang's first two years Shu: 26th year of Jian'an, 1st year of Shobu Wu: Jian'an 26 years Korea Goguryeo: King Sansang 25 years Silla: 26 years of King Naku Baekje: 8 years of Gusu of Baekje Dangun 2554 Buddhist calendar: 764 Jewish calendar: 3981-3982

Calendar

221 year calendar (Julian calendar)

Events

Birth

Death

Yu Jin, Wei Warlord (* before 184) Lady Zhen, wife of Wei's Wen Emperor Cao Pi (* 183) Zhang Fei, Shu Han (* 167?) Mi Zhu, Shu Han

Footnote

Annotation source

Related items

List of years chronology Timeline list