Wikipedia: Article Directory

Article

October 28, 2021

The ancient Alpabitu Pintadus

Artist: Kim Bryelle

Business

a Rescue: Media: A.ogg i Rescue: Media: I.ogg u Rescue: Media: U.ogg

Duhaan

ab ib Rescue: Media: Ab ib.ogg ub Rescue: Media: Ub.ogg and I uk Rescue: Media: Ak ik uk.ogg ad id ud ag ig ug al il ul am im um an in un ap ip up ar ir ur as is us at it ut aw iw uw ay iy uy ba bi bu Rescue: Media: Ba bi bu.ogg ka ki ku Rescue: Media: Ka ki ku.ogg da di du ga gi gu ha hi hu la li lu ma mi mu na ni nu pa pi pu ra ri ru sa si su ta ti tu wa wi wu ya yi yu

Help

ang ing ung nga ngi ngu

B

bab bib bub bak bik buk bad bid bud bag big bug bal bil bul bam bim bum ban bin bun bap beep bup bar a bur bus to bus a bit but baw biw buw bay biy buy

K

kab kib kub kak kik kuk kad kid kud and kig kug kal kil kul kam kim kum kan kin kun kap kip kup kar kir kur kas kis kus kat kit kut kaw kiw kuw kay kiy kuy

D

dab dib dub dak dik duk dad did dud day you dug dal dil dul dam dim dum dap dip dup give you hard das dis dus dat dit dut daw diw duw day diy duy

G

gab gib gub gak gik guk gad gid gud gag gig gug gal gil gul gam gim gum gan gin gun gap gip gup gar gir gur gas gis gus gat git gut gaw giw guw gay giy guy

H

hab hib hub hak hik huk had hid hud hal hil hul ham him hum han hin hun hap hip hup have hir hur has his house has hit hut haw hiw huw hay hiy huy

L

lab lib lub lak lik luk lad member lud lag lig lug lal lil lul lam lim lum and lin lun lap lip lup lar lir lur las lis lus lat lit lut law liw luw lay liy luy

M

mab mib mub mak mik muk mad mid mud mag mig mug mal mil mul mam mim mum man min mun map mip mup mar mir mur but my mus food with me maw miw muw may miy muy

N

nab nib nub nak nik nuk over not nud nag nig nug nal nil nul nam nim num nan nin nun nap nip nup nar nir nur nas nis nus nat nit nut naw niw nuw nay niy nuy

P

pab pib pub pak pik puk pad pid pud pag pig pug pal pil pul pam pim pum pan pin pun pap pip pup by pure pear pas pis pus pat pit put paw piw puw pay piy puy

R

rab rib rub rak rik ruk rad rid rud rag rig rug ral ril rul ram rim rum ran rin run rap rip rup rar rir rur ras ris rus rat rit rut raw riw ruw ray riy ruy

S

sab sib sub sak sik suk sad sid sud sag sig sug sal sil sul sam sim sum san sin sun sap sip sup sar sir sur sas sis sus sat sit sut saw siw suw say siy suy

T

tab tib tub tak tik tuk tad tid tud tag tig tug tal til tul tam tim tum tan tin tun tap tip tup take tir tur tas tis tus tat tit tut taw tiw tuw tay tiy tuy

W

wab wib wub wak wik wuk wag wig wug wal wil wul wam wim wum wan win wun wap wip wup war wir wur was wished wat wit wut waw wiw wuw way wiy wuy

Y

yab yib yub yak yik yuk yag yig yug yal yil yul yam yim yum yan yin yun yap yip yup yar yir yur yas yis yus yat yit yut yaw yiw yuw yay yiy yuy

Upatan

ngab ngib ngob ngak ngik nguk ngad ngid ngud ngag ngig ngug ngal ngil ngul ngam ngim ngum just ngin ngun ngap ngip ngup ngar ngir ngur ngas ngis ngus ngat ngit ngut ngaw ngiw nguw ngay ngiy nguy bang bing bung you king if dang ding dung gang ging gung hang hing hung you king if lang ling lung mang ming only nang ning nung pang ping pung rang ring rung sang sing sung tang ting tung wang wing wung yang ying yung

Easy Point

This quick index helps you keep an article in two letters or letters.

INSERT INTO `wiki_article`(`id`, `article_id`, `title`, `article`, `img_url`) VALUES ('NULL()','Wikipedia:Tudlokan_han_mga_Artikulo','Wikipedia: Article Directory','This quick index helps you keep an article in two letters or letters.','')